Základní informace k ochraně osobních údajů

Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace,

se sídlem Zámecká 691/5, 743 01 Bílovec, IČ: 02235412 (dále jen KC Bílovec),

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Pr 5156, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své uživatele, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů ze strany KC Bílovec.

Toto poučení je vydáno za účelem podání základních informací vyplývajících KC Bílovec z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení), účinnému ke dni  25. 5. 2018.  Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů KC Bílovec povinno dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.            KC Bílovec je správcem osobních údajů registrovaných uživatelů Městské knihovny Bílovec (dále jen knihovna), zákonných zástupců registrovaných uživatelů knihovny do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny, uživatelů služeb Muzea Bílovec a Turistického informačního centra Bílovec (např. rezervace na ticketingových portálech, databáze obyvatel zapojených do třídění odpadů).

2.            Osobní údaje KC Bílovec zpracovává za těmito účely:

  • plnění smlouvy o poskytování služeb  a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (přihláška do knihovny, evidence občanů zapojených do třídění odpadů, krátkodobý pronájem prostor aj.),
  • plnění zákonných povinností (vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona, poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb dle knihovního zákona, účetní evidence, statistiky aj.),
  • zpracování na základě oprávněných zájmů správce (ochrana knihovního fondu a majetku, evidence příjmů a vymáhání pohledávek, marketing, prezentace organizace aj.)

3.            KC Bílovec zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování jeho služeb. Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Jedná se obvykle o základní identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail nebo telefon. KC Bílovec dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: fotografie, videa, zvukové záznamy, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů a též bez souhlasu pouze v případech zpravodajství společenských, či jiných kulturních akcí pořádaných KC Bílovec.

V rámci služeb knihovny se dále evidují:

  • osobní údaje jiné osoby - identifikační údaje zákonného zástupce v případě registrování uživatele mladšího 15 let,
  • transakční údaje - historie výpůjčkových operací (rezervací), finanční (účetní) transakce.

KC Bílovec předává údaje v určitých případech jiným příjemcům (též tzv. zpracovatelům) jen za tím účelem, aby mohly být naplněny jeho povinnosti. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4.            KC Bílovec osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje anonymizovány, zlikvidovány nebo jsou dále uchovány s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů.

5.            Uživatel služeb KC Bílovec má právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, právo podat námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá práva mohou být uplatněna jakkoliv, nejvhodněji však písemně na adresu sídla organizace nebo na e-mailové adrese: info@kcbilovec.cz. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tím vším však není dotčeno právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

6.            KC Bílovec informuje, že její oficiální web je www.kcbilovec.cz (včetně subdomén knihovna.kcbilovec.cz, muzeum.kcbilovec.cz a icko.kcbilovec.cz včetně jazykových mutací pl/aj/nj). Tento web vyjadřuje jeho oficiální stanoviska a organizace je správcem osobních údajů na něm uvedených. Současně spravuje web www.zivakronika.cz, který vychází ze stejnojmenného projektu, a organizace je zde rovněž správcem osobních údajů.

7.            KC Bílovec dále informuje, že má zřízeny oficiální účty/profily/komunikační kanály na následujících sociálních sítích:

www.facebook.com/knihovnabilovec

www.facebook.com/muzeumbilovec

www.facebook.com/pidikino

www.instagram.com/muzeumbilovec

www.instagram.com/knihovnabilovec

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do eshopu

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu